Fysiotherapie in Blaricum & Huizen

Ons Huisreglement

Onze praktijk heeft huisregels en je kunt deze op deze pagina inzien. Directe toegankelijkheid Sinds 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk. U kunt nu zonder verwijzing van een huisarts of specialist bij ons terecht voor advies en/of behandeling. Dit is mede mogelijk door dat wij als praktijk met alle verzekeraars een contract hebben afgesloten. Alleen voor een indicatie van de `lijst van aandoeningen langdurige fysiotherapie` is wel een verwijzing nodig. 

Aanmelden voor Fysiotherapie

Bij aanmelding per telefoon, deze website, mail of direct bij ons aan de praktijk, vragen wij u middels ons aanmeldingsformulier naar uw persoonsgegevens, verzekering, eventuele verwijsbrief e.d. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om naar uw identiteitsbewijs te vragen. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u door een bepaalde fysiotherapeut behandeld wilt worden. Bij de eerste afspraak wordt er een intakegesprek afgenomen en een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt met u besproken en omvat de therapievorm en het aantal te verwachten behandelingen. 

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Wanneer dit niet gebeurt, brengen wij de behandelprijs bij u in rekening. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken. 

Hygiëne

Wij stellen het zeer op prijs als u: 
>let op persoonlijke hygiëne en zorgt voor een goede lichaamsverzorging met een passende dosering van parfum en aftershave 
>een handdoek meeneemt naar de praktijk 
>schoon (sport)schoeisel voor de oefenzaal

Eigendommen

De praktijk stelt zich niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Privacy

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens een aantal regels vastgelegd in het zogenaamde Privacyreglement. Dit reglement ligt ter inzage in de praktijk en u kunt daarvan een kopie krijgen. Ook kunt u het hier inzien en/of downloaden. U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend therapeut verzoeken dit te wijzigen. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw dossier doorgeven aan derden. Dit geldt ook voor overleg met uw huisarts, specialist of een andere behandelaar.   

Klachtenregeling

Wij willen onze zorg en diensten zo goed mogelijk aan u leveren. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan horen wij het zo spoedig mogelijk en willen graag met u daarover in gesprek. Bij aanhouden van uw klachten over de praktijk kunt u verder zo nodig gebruik maken van onze klachtenregeling. Wij zijn aangesloten bij de Klachtenregeling en Geschillencommissie van het KNGF. Het klachtenrecht voor patiënten is sinds 2017 vastgelegd in de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) . Ons Klachtenreglement ligt ter inzage bij de balie in onze praktijk. U kunt het reglement ook hier inzien en/of downloaden.

Vergoeding / Tarieven

Behandelingen fysiotherapie en manuele therapie worden uit de aanvullende verzekering vergoed. Deze vergoeding wordt niet verrekend met uw eigen risico. In uw polisvoorwaarden staat of en voor hoeveel behandelingen u aanvullend verzekerd bent. Daarnaast worden behandelingen uit de basisverzekering vergoed voor: kinderen jonger dan 18 jaar en wanneer u een verwijzing heeft voor klachten die vallen onder de “lijst voor langdurige of intermitterende behandelingen fysiotherapie” . Vanaf de eenentwintigste behandeling wordt dit vanuit de basisverzekering vergoed; de eerste twintig behandelingen zijn voor eigen rekening. Het daarom belangrijk een aanvullende verzekering af te sluiten die voldoende behandelingen dekt. Voor de behandelingen die niet onder uw verzekering vallen en van onze groeps- en individuele fitnesstrainingen ontvangt u een individuele nota volgens onze tarievenlijst. Zie hiervoor onze tarieven.   

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere in gebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Of neem contact op

Call Now Button